LV847396

€5,082.86
MCH MOTORIZ - 200/240 V AC - MTZ1 - FIJ
Quantity

SCHNEIDER
SCHLV847396